Ringer i Vannet

Ringer i Vannet (RiV) er en rekrutteringsstrategi for NHO-bedrifter. RiV drives av NHO service i tett samarbeid med attføringsbedriftene i Norge, og gir de som har falt utenfor arbeidslivet en viktig mulighet for å komme seg i lønnet arbeid.

1 200 enkeltmennesker

Godt over 600 NHO bedrifter har signert en Ringer i Vannet – avtale som forplikter dem å vurdere arbeidstakere fra attføringsbedrifter når man skal gå til ansettelse. Cirka 1 200 personer får fast jobb gjennom Ringer i Vannet i løpet av et år. Det er betydelig. Det er store økonomiske og menneskelige gevinster å hente ved å bidra til at de som har falt ut av arbeidslivet, av en eller annen grunn, kommer tilbake i jobb. Strategien bidrar sørger for at næringslivet får bistand og veiledning ved ansettelse av kandidater fra attføringsbedrifter.

Samarbeidet mellom attføringsbedriftene og næringslivet består av 5 faser:

1. Kartlegging av bedriftens behov. Attføringsbedriften vil kartlegge deres rekrutteringsbehov på kort og lang sikt, hva slags kompetansebehov og ønsker dere har, mulige kvalifiseringsløp (f.eks. arbeidspraksis) i bedriften, osv.

2. Kandidatutvelgelse til intervju. Attføringsbedriften samarbeider om å finne den best egnete kandidaten til ledige stillinger. Ofte har kandidaten vært gjennom en praksisperiode hos tiltaksbedriften, og de er allerede godt kjent med hvordan vedkommende fungerer i en arbeidssituasjon.

3. Kvalifisering/kursing i tiltaksbedriftens regi, eller på arbeidsplassen. Målet er å gi kandidatene relevant kompetanse og ferdigheter slik at mulighetene for å bli ansatt i nettopp din bedrift blir så store som mulig.

4. Arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i din bedrift vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter.

5. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse, garanterer attføringsbedriftene oppfølging. Målet med Ringer i Vannet er jo at du skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i nettopp din bedrift.