Verdier, etiske retningslinjer og lederprinsipper

Verdier

Hos Avigo ser vi hver eneste dag hvordan arbeid gir mestring og livskvalitet. Det er ingenting som motiverer oss mer til å yte vårt beste for å få folk i jobb. For å klare dette er vi avhengige av en kultur som hjelper oss til å nå målet. Derfor har valgt oss tre verdier som er viktige for oss i vårt daglige arbeid:

TRYGGHET, som betyr at vi legger til rette for utfoldelse og utvikling gjennom trygge rammer og relasjoner.

ARBEIDSGLEDE, fordi vi finner glede og entusiasme gjennom vårt meningsfulle oppdrag. Det ønsker vi at skal smitte over på våre omgivelser.

HANDLEKRAFT, som betyr at vi evner å tenke nytt, er handlekraftige og beslutningsdyktige.

Etiske retningslinjer

Avigo er en profesjonell arbeidsinkluderingsbedrift i Agder. Gjennom arbeidsinkludering, utdanning og formidling av arbeidssøkere, skal vi gi mennesker økt livskvalitet og mulighet til å komme i, eller beholde jobb.

Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt.

Avigos omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle virksomhetens formål. Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader Avigos omdømme.

Disse retningslinjer er utarbeidet for å tydeliggjøre bedriftens etiske plattform. Målet er å stimulere til en bedriftskultur og atferd hos den enkelte som gjenspeiler de kjerneverdier som er lagt til grunn for bedriftens virksomhet.

Lederkrav i Avigo

En leder i Avigo skal være:

MOTIVERENDE

  • Inspirere og utfordre (identifisere hva som motiverer den enkelte)
  • Anerkjenne og SE din medarbeider gjennom faste oppfølgingsmøter (ROS)


ENDRINGSKOMPETENT

  • Involvere medarbeider på beslutninger som berører den enkelte
  • Være nysgjerrig på faglig utvikling og ny teknologi/trender

TYDELIG

  • På forventninger (mål, resultat, tidsfrister, adferd osv)
  • På roller og ansvar (stillingsbeskrivelser, arbeidsoppgaver, hvem har ansvar for hva)


TILGJENGELIG

  • Åpen dørs politikk
  • Svar ALLTID på henvendelser fra medarbeidere