Om Avigo

I mer enn 30 år har Avigo jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. «Sammen får vi folk i jobb», sier vi – og det er det vi bruker arbeidstiden på, hver eneste dag.

Arbeidsinkludering

Det finnes mange årsaker til at folk havner utenfor arbeidslivet. Vi har alle vår egen historie, på samme måte som vi har unike egenskaper og forutsetninger. Fellesnevneren er at vi trenger å prøve oss i trygge omgivelser. Vi har erfart at den beste tilbakeføringen til arbeidslivet skjer ute i praksis hos eksterne bedrifter. Derfor har vi til enhver tid et stort antall mennesker utplassert i næringslivet, og følger tett opp overfor både bedriften og den utplasserte.

Empowerment

Hos Avigo er vi opptatt av hele mennesket, og derfor har vi en helhetlig tilnærming til oppdraget vårt. Det er ikke nok med arbeidspraksis dersom man også har andre utfordringer, som lese- og skrivevansker, rusproblemer eller problemer med å håndtere personlig økonomi.

Vi arbeider ut fra empowerment-tankegangen, om at alle mennesker har sine egne og helt unike ressurser.  Sammen jobber vi for at hver enkelt skal finne sine handlingsstrategier, få innflytelse og medbestemmelse i egen hverdag. Empowerment er en nyttig prosess for å bli kjent med egne problemer, og tilegne seg nødvendige ressurser for å kunne klare hverdagen. Vår jobb er å bidra med det trygge miljøet hvor man kan styrke individet og aktivere den enkeltes egenkraft.

Non-profit selskap

Avigo er et nonprofit-selskap, og eies av det offentlige. Det betyr at alt overskudd går tilbake til driften og investeres i utvikling av selskapet.

Vårt kundeperspektiv er todelt. På den ene siden henvender vi oss til enkeltmennesker med det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet. På den andre siden tilbyr vi et bredt spekter av produkter og tjenester til private, bedrifter og det offentlige.

Verdier

Hos Avigo ser vi hver eneste dag hvordan arbeid gir mestring og livskvalitet. Det er ingenting som motiverer oss mer til å yte vårt beste for å få folk i jobb. For å klare dette er vi avhengige av en kultur som hjelper oss til å nå målet. Derfor har valgt oss tre verdier som er viktige for oss i vårt daglige arbeid:

TRYGGHET, som betyr at vi legger til rette for utfoldelse og utvikling gjennom trygge rammer og relasjoner.

ARBEIDSGLEDE, fordi vi finner glede og entusiasme gjennom vårt meningsfulle oppdrag. Det ønsker vi at skal smitte over på våre omgivelser.

HANDLEKRAFT, som betyr at vi evner å tenke nytt, er handlekraftige og beslutningsdyktige.

Etiske retningslinjer

Avigo er en profesjonell arbeidsinkluderingsbedrift i Agder. Gjennom arbeidsinkludering, utdanning og formidling av arbeidssøkere, skal vi gi mennesker økt livskvalitet og mulighet til å komme i, eller beholde jobb.

Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt.

Avigos omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle virksomhetens formål. Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader Avigos omdømme.

Disse retningslinjer er utarbeidet for å tydeliggjøre bedriftens etiske plattform. Målet er å stimulere til en bedriftskultur og atferd hos den enkelte som gjenspeiler de kjerneverdier som er lagt til grunn for bedriftens virksomhet.

Lederkrav i Avigo

En leder i Avigo skal være:

MOTIVERENDE

 • Inspirere og utfordre
 • Utfordre
 • Involvere
 • Identifisere hva som motiverer den enkelte
 • Være et godt eksempel


Innovativ

 • Være nysgjerrig på faglig utvikling og ny teknologi/trender
 • Løsningsorientert
 • Skape kultur for å søke kontinuerlig forbedring og læring

TYDELIG

 • Forventninger (mål, resultat, tidsfrister, adferd osv)
 • Roller og ansvar (stillingsbeskrivelser, arbeidsoppgaver)

Åpenhet


TILGJENGELIG

 • Tilgjengelig
 • Svar ALLTID på henvendelser fra medarbeidere
 • Raus
 • Utfordre, diskutere og drøfte

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)