Vil hjelpe dobbelt så mange ut i jobb og utdanning

Nesten én av sju lillesandere mellom 20 og 67 år mottar uføretrygd, og ingen steder i landet er det flere unge uføre enn i Agder. Nå lanserer Avigo en ny satsing for å forebygge at flere havner utenfor arbeidslivet.

Tone Vareberg og Vibeke Hasselø

Tall fra Nav ved utgangen av oktober 2022 plasserer nok en gang Agder på jumboplass. Med et gjennomsnitt på 14,2 for hele fylket, hvor Lillesand scorer noe bedre enn snittet, med 13,6 prosent uføre.

– Samtidig har Agder den soleklart høyeste andelen unge uføre i landet. Så dette er dystre tall. Men på den andre siden ser vi at satsingen på yrkesfag nytter, og at det er en bevegelse i positiv retning. Det er lenge siden sist vi matchet landssnittet på gjennomføringsgrad i videregående skole, sier daglig leder i Avigo, Tone Vareberg.

Like før jul kunne hun legge frem nye langsiktige, strategiske mål som sier at arbeids- og inkluderingsbedriften i årene som kommer skal vie enda mer oppmerksomhet til de unge som står utenfor arbeidslivet. Gjennom å hjelpe flere med å fullføre utdanningsløp og å styrke satsingen på tilrettelagt arbeid for de som allerede er mottakere av uføretrygd, vil Avigo bidra til å øke sysselsettingen og redusere utenforskap.

– Og ved å fremme inkludering på arbeidsplassene vil vi jobbe for å få ned levekårsforskjellene i regionen, og å bidra til et bærekraftig arbeidsliv hvor alle kan være en ressurs, sier Vareberg.

Flere unge utenfor arbeid

Til enhver tid er rundt 250 mennesker i kontakt med Avigo, enten i forbindelse med jobb eller utdanning. Mange av dem er i arbeidstrening lokalt på huset eller i eksterne bedrifter. Andre har såkalt varig tilrettelagt arbeid på Avigo, mens noen er i ferd med å ta fagbrev eller deler av fagbrev. I tillegg finnes tilbudet Tjenesten, som gir arbeidstrening og sosialt fellesskap til unge sosialhjelpsmottakere. Avigo følger også opp studenter ved Universitetet i Agder, mens andre får opplæring i grunnleggende ferdigheter, innen lesing, skriving og regning.

– Fremover skal vi videreutvikle alt det gode vi har, og bestrebe oss på å gjøre disse tingene enda bedre. Samtidig skal vi tilrettelegge de eksisterende tiltakene, for å på best mulig måte kunne imøtekomme dagens, og morgendagens, behov. Mye av bakteppet for at vi nå har staket ut en ny strategi er kuttene i regjeringens tiltaksbudsjett og endrede krav fra Nav. Ikke minst ser vi en endring i dem som kommer til oss, inn til våre tiltak. Det er flere og flere unge mennesker som står langt fra arbeidslivet, sier Vareberg.

Bare i Agder er det 42.600 mennesker i arbeidsfør alder som verken er under utdanning eller i jobb. Det er 22,9 prosent av alle mellom 20 og 67 år – nesten en fjerdedel. Av disse er 3800 i kategorien unge voksne.

Avigo Ung

– Disse tallene er høyere enn noe annet sted i landet. Derfor måtte vi spørre oss, kan vi ta en rolle i dette, på en annen måte enn vi har gjort tidligere? Og hvordan kan vi jobbe for å sikre at flere av dem som sitter på innbytterbenken kommer i arbeid, sier leder for fag og kvalitet ved Avigo, Vibeke Hasselø.

Nå skal bedriften i enda større grad satse på ungdom og utenforskap, ikke minst gjennom forebyggende arbeid.

– Vi har en hårete ambisjon om å doble antallet mennesker som vi hjelper ut i jobb og utdanning i løpet av 2023. For å få til det, må vi først og fremst se på det som er hovedutfordringen vår i landsdelen. I Agder har vi i mange år hatt landets høyeste drop out-tall i videregående skole. Nå ser vi endelig en bedring i tallene, som følge av et betydelig økt fokus på rekruttering til yrkesfag. Omsider har vi kommet oss over landsgjennomsnittet, mye takket være større gjennomføringsgrad i yrkesfag og påbygning til studiekompetanse. Det viser oss at innsatsen nytter, og at vi i enda større grad må bistå fylkeskommunen med forebyggende arbeid i ungdomsskolen, sier Vareberg.

Nye mestringsarenaer

Et slikt tiltak er den nye kantinetjenesten ved Lillesand Ungdomsskole, et prosjekt som ble iverksatt høsten 2022. Her får elever som trenger en pause fra den vanlige skolehverdagen eller har behov for en alternativ skolehverdag, oppleve mestring og arbeidsglede gjennom å drive skolens kantine sammen med en kokk ansatt hos Avigo. Da bedriften inviterte til julefrokost i desember, stod ungdomsskoleelevene bak måltidet til nærmere 100 gjester. Også Lillesand kommunes julelunsj var laget på skolekjøkkenet. Nå ønsker Avigo å etablere flere slike alternative opplæringsarenaer.

– Opplevelse av mestring kan snu opp-ned på et ungdomsliv. Et sted hvor de får vise hva de kan, og hvor noen ser dem for det de faktisk får til. Kanskje er det ikke mer som skal til for å forebygge drop out, at de får det lille pusterommet, hvor ting fungerer bra? For hvert unge menneske som faller utenfor, koster det samfunnet rundt 15,9 millioner kroner. Der har du samfunnsperspektivet. Men så er jo individet enda mye viktigere. Dette handler først og fremst om at alle skal få muligheten til å leve et godt liv, sier Hasselø.

– Visste du at dersom alle bedriftene i Agder, med mer enn ti ansatte, hadde hentet inn ett eneste menneske fra utenforskap, hadde vi hentet inn alle disse 3800 unge? Og næringslivet er unisone, de trenger mer fagkompetanse. Vi har alt som skal til for at regnestykket skal gå opp: Økt satsing fra fylkeskommunen på fagopplæring, opplæringslov og fullføringsreform. Vi har menneskene som står uten jobb, og ikke minst har vi næringslivet som trenger dem. Her er det vinn-vinn-muligheter og så mye spennende potensial. Vi må bare jobbe sammen for å bygge mestring og kompetanse, sier Vareberg.