Grunnleggende ferdigheter innenfor de fem feltene lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter er viktige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og hverdagsliv. Mangelfulle grunnleggende ferdigheter kan blant annet gjøre det utfordrende å utføre alle oppgaver i jobben, samhandle med kolleger, fullføre utdannelse, gjennomføre kurs og annen kompetanseutvikling.

Avigo hjelper deg hvis du har:

  • Få mestringsopplevelser fra skole og liten tro på egne læringsevner
  • Utfordringer med å lese og forstå korte og lengre tekster
  • Behov for å bli tryggere på egen skriving
  • Behov for opplæring i hjelpemidler som kan bidra til at du kan skrive mer korrekt
  • Utfordringer med tallforståelse
  • Behov for å bli tryggere på egne ferdigheter i grunnleggende regning
  • Behov for å utvikle hensiktsmessige strategier i møte med regning

Avigo tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter til alle våre jobbsøkere, parallelt med jobbsøkerprosessen. Da spisses opplæringen mot det du har behov for i din jobb eller utdanningssituasjon.

For de som ønsker eller har behov for en mer spisset og intensiv opplæringsperiode, kan tiltaket opplæring i grunnleggende ferdigheter lesing, skriving og regning være aktuelt. Opplæringen foregår over 3 måneder, 3 timer x 3 ganger i uken. Ved hjelp av NAV kan du søkes inn til tiltaket «Opplæring i grunnleggende ferdigheter lesing/skriving/regning» på Avigo. Våre pedagoger har erfaringen og kompetansen til å hjelpe deg videre.

Uansett jobber vi ut fra tanken om at alle lærer forskjellig. Vi tilpasser all opplæring til den enkelte, og finner sammen frem til den læringsstilen som passer den enkelte best. I all opplæring er videre overgang til jobb eller skole i fokus, og ved behov tilrettelegger vi slik at opplæringen kan kombineres med jobb, arbeidspraksis eller skole. Én-til-én-opplæring er hovedprinsippet, men det vil også legges opp til fellesundervisning der det er hensiktsmessig.